Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu towaru:

 

Zwroty - Reklamacje:

reklamacje@abfoto.pl   

 

Odstąpienie od umowy:

 1. Konsument, który w eSklepie zawarł Umowę sprzedaży może w terminie
  14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy. Konsument nie musi  podawać przyczyny odstąpienia i nie ponosi kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 2. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument powinien złożyć AB FOTO jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument może zrealizować poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres: AB FOTO Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@abfoto.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zawartej w eSklepie, Konsument może złożyć również korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik pod nazwą 'Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy świadczonej na odległość'. (link: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy świadczonej na odległość [Pobierz PDF]).  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:

1)      dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności– od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

2)      dla Umów sprzedaży obejmujących wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

3)      dla pozostałych umów – w dniu ich zawarcia.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 3. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru
  z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 4. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane
  z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych
  z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią Usługodawca informuje tę osobę
  o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

Zasady zwrotu towaru:

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 2. Prosimy o przesyłanie zwracanych towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego przewoźnika, który jest Państwu w stanie zaoferować usługi transportowe
  w niższych kosztach. Koszt przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej uzależniony jest od gabarytu przesyłki i aktualnego cennika Poczty Polskiej, z którym zapoznać się można na stronie internetowej ww. operatora pocztowego. 

 

Prosimy o zwracanie uwagi, czy wybrana firma kurierska gwarantuje ubezpieczenie przesyłki do wartości zwracanych Towarów.

 

 1. Towar powinien być zwrócony na adres:

AB FOTO Sp. z o.o. 

PANATTONI PARK WARSAW AIRPORT, 

UL. NOWA 3,

05-816 OPACZ KOLONIA

 

Z dopiskiem: Zwrot/Reklamacja

 

 1. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży.  Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
 2. Konsument nie ponosi kosztów:
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy Kredytu reguluje ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1528 ze zm.) ( załącznik „Informacje dot. Odstąpienia od umowy kredytu / rozdział 5).
 6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli:
   1. Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku „ODSTĄPIENIE” do Regulaminu i skutkach jego wykonania.
   2. Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
  2. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
   1. Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
   2. Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody.
   3. Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

1)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał
w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Nasze osiągnięcia

 • opineo
 • rzetelna firma
 • certyfikat wiarygodnosci
 • forbes2015
 • forbes2014
 • forbes2013
 • gepard biznesu
 • gazele biznesu
 • szkoly