Regulamin sklepu

Zgodnie z zapisem POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH niniejszego Regulaminu, korzystanie, tj. dokonywanie zakupów w sklepie internetowym firmy AB FOTO Sp. z o.o. może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści tego Regulaminu.

 

W celu jak najefektywniejszej komunikacji z naszą Firmą zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, do których kontakt znajdziecie Państwo na stronie głównej naszego Sklepu.

 

W przypadku konieczności złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania naszego serwisu prosimy o kontakt z centralą firmy pod numerem 665 353 305 lub drogą elektroniczną: centrala@abfoto.pl

 

W przypadku konieczności złożenia reklamacji zakupionego produktu lub usługi prosimy o kontakt z naszymi doradcami (do których znajdziecie kontakt na stronie głównej Sklepu) lub elektronicznie: reklamacje@abfoto.pl

 

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) .

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania ich usunięcia. Dokładny opis przetwarzania oraz przysługujących Klientom praw znajduje się w Polityce Prywatności.

 

Sklep może przekazać dane osobowe Konsumenta osobom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy z Konsumentem. Zakres danych będzie zawsze ograniczony do danych niezbędnych do realizacji umowy z Konsumentem. Przekazanie danych nie upoważnia osoby trzeciej do jakiegokolwiek rozporządzania nimi. Dane mogą zostać wykorzystane przez osobę trzecią wyłącznie do czynności niezbędnych do realizacji umowy pomiędzy Sklepem, a Konsumentem.

 

Sklep może udostępnić dane osobowe na żądanie uprawnionych, na podstawie prawa, organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

 

I. Definicje

 1. eSklep – serwis internetowy stanowiący własność AB FOTO Sp. z o.o. zarejestrowanej przy Al. Jerozolimskich 176, w Warszawie. AB FOTO Sp. z o.o. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000271999,
 2. Usługodawca - AB FOTO Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, NIP 113-26-46-403 REGON 140796039, BDO 000116937,
 3. Konsument - podmiot korzystający ze sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Użytkownik - osoba fizyczna bądź prawna, bez ograniczeń terytorialnych, która po zarejestrowaniu posiada dostęp do asortymentu oferowanego przez eSklep,
 5. Doradca – osoba pierwszego kontaktu tj. handlowiec lub sprzedawca udzielający informacji o towarze, jego dostępności itp.,
 6. Transakcja – wszelkie umowy Kupna Sprzedaży zawarte pomiędzy Użytkownikami a ABFOTO Sp. z o.o.,
 7. Asortyment – rzeczy ruchome dostępne w eSklepie,
 8. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

II. Postanowienia ogólne

Informacje znajdujące się na stronach i podstronach www.abfoto.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz zgodnie z art. 71 kodeksu cywilnego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

 1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna lub osoba prawna,
 2. Osoba fizyczna bądź prawna staje się użytkownikiem poprzez rejestrację na stronie www.abfoto.pl oraz akceptację regulaminu Sklepu,
 3. Korzystanie ze Sklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu,
 4. Administratorem Sklepu oraz sprzedawcą jest AB FOTO Sp. z o.o.,
 5. Sposób przeprowadzenia Transakcji określa Regulamin,
 6. Na podstawie Regulaminu stroną Transakcji może być tylko Użytkownik,
 7. Po wypełnieniu i przesłaniu do AB FOTO Sp. z o.o. elektronicznego formularza rejestracyjnego, Sklep przesyła osobie dokonującej rejestracji potwierdzenie dokonania rejestracji. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika,
 8. W sklepie sprzedawane są produkty fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzane na rynek polski,
 9. Prosimy o sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. Powyższe wynika z potrzeby wykazania przewoźnikowi, że powstała szkoda z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki zaistniała w transporcie. Pozwoli to na ułatwienie i przyśpieszenie dochodzenia odpowiedzialności za przewożony towar od przewoźnika.

 

III. Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu towaru:

Odstąpienie od umowy:

 1. Konsument, który w eSklepie zawarł Umowę sprzedaży może w terminie
  14 (czternastu) dni odstąpić od Umowy. Konsument nie musi  podawać przyczyny odstąpienia i nie ponosi kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 2. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument powinien złożyć AB FOTO jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument może zrealizować poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres: AB FOTO Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@abfoto.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zawartej w eSklepie, Konsument może złożyć również korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik pod nazwą 'Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy świadczonej na odległość'. (link: Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy świadczonej na odległość [Pobierz PDF]).  Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:

1)      dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności– od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,

2)      dla Umów sprzedaży obejmujących wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

3)      dla pozostałych umów – w dniu ich zawarcia.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 2. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 3. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru
  z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
 4. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane
  z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez Usługodawcę lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z Usługodawcą. Konsument nie ponosi kosztów związanych
  z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią Usługodawca informuje tę osobę
  o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.

Zasady zwrotu towaru:

 1. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 2. Prosimy o przesyłanie zwracanych towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. lub innego przewoźnika, który jest Państwu w stanie zaoferować usługi transportowe
  w niższych kosztach. Koszt przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej uzależniony jest od gabarytu przesyłki i aktualnego cennika Poczty Polskiej, z którym zapoznać się można na stronie internetowej ww. operatora pocztowego. 

 

Prosimy o zwracanie uwagi, czy wybrana firma kurierska gwarantuje ubezpieczenie przesyłki do wartości zwracanych Towarów.

 

 1. Towar powinien być zwrócony na adres:

AB FOTO Sp. z o.o. 

PANATTONI PARK WARSAW AIRPORT, 

UL. NOWA 3,

05-816 OPACZ KOLONIA

 

 1. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży.  Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
 2. Konsument nie ponosi kosztów:
 3. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
 5. Prawo odstąpienia od Umowy Kredytu reguluje ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1528 ze zm.) ( załącznik „Informacje dot. Odstąpienia od umowy kredytu / rozdział 5).
 6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli:
   1. Usługodawca nie poinformował Konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku „ODSTĄPIENIE” do Regulaminu i skutkach jego wykonania.
   2. Konsument nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
  2. dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
   1. Konsument nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.
   2. Konsument nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody.
   3. Usługodawca nie dostarczył Konsumentowi potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi.

1)      o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6)      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał
w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

IV. Rejestracja

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się Regulaminem oraz Polityką Prywatności i ich akceptacja.
 2. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia oświadcza, że:
  1. jest pełnoletnią osobą fizyczną lub jest osobą fizyczną, która ukończyła 13 rok życia i dokonuje rejestracji konta / zawiera transakcje za zgodą swojego opiekuna prawnego lub jest osobą prawną
  2. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
  3. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
  4. zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje jej treść. Ponadto, został poinformowany o danych administratora, zakresie przetwarzanych danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania, podmiotach przetwarzających i przysługujących mu prawach.
 3. Użytkownik sklepu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system, oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się, korzystania z internetu i korzystania ze sklepu.

 

V. Realizacja transakcji

 1. Poprzez klikniecie w ikonę "Zatwierdź" znajdującą się w podsumowaniu kasy użytkownik akceptuje ofertę asortymentu zgodnie z jego opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem.
 2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla stron transakcji. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest jego potwierdzenie przez Sprzedającego.
 4. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki lub wysyłany do klienta pocztą w terminie do 14 dni.
 5. Wystawiamy tylko faktury imienne bądź na firmę
 6. W przypadku zakupu dokonanego "na firmę" możemy poprosić o wcześniejsze przesłanie upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 7. W przypadku sprowadzenia nietypowego towaru na indywidualne zamówienie AB FOTO Sp. z o.o. może zażądać uprzedniej zaliczki.
 8. Czas realizacji zamówień z reguły wynosi 1-3 dni robocze jednak nie krócej niż 24 godziny (pod warunkiem, że zamówiony produkt z odbiorem osobistym w sklepie jest na stanie magazynowym danego sklepu) z wyjątkiem okresów przedświątecznych gdzie czas może się wydłużyć o kolejne 1-2 dni robocze lub sprzętu zamawianego pod specjalne zamówienie gdzie termin realizacji podawany jest indywidualnie.
 9. Czas realizacji usług fotograficznych wynosi od 7 do 10 dni roboczych. W okresie przedświątecznym czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o kolejne 2-3 dni robocze.
 10. W naszej sieci salonów płatności za zamówiony towar można dokonać na kilka sposobów:
  1. ZA POBRANIEM - KOSZT 15 ZŁ -Płatności za zamówienie dokonuje się gotówką u kuriera.
  2. PRZELEWEM NA KONTO - Wpłaty prosimy dokonać na konto: 

Bank Handlowy w Warszawie S.A. o numerze: 77 1030 1508 0000 0008 1651 8008, a w polu "tytuł wpłaty" prosimy umieścić numer zamówienia oraz nazwisko i imię wpłacającego

  1. ZA POŚREDNICTWEM PŁATNOŚCI ON-LINE gdzie można skorzystać z formularza płatności bankowej lub wykorzystując kartę płatniczą (Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzy cyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

KOSZT TRANSPORTU - PONIŻEJ 1000 zł - 12 zł , POWYŻEJ 1000 zł - 0 zł (nie dotyczy działu "OGRÓD I WARSZTAT").

KOSZT TRANSPORTU - dla produktów z działu "OGRÓD I WARSZTAT" - 12 zł

 

  1. GOTÓWKĄ LUB KARTĄ PŁATNICZĄ Jeśli zdecydujecie się Państwo osobiście odebrać zamówiony towar w jednym z naszych sklepów, wówczas istnieje możliwość zapłacenia gotówką lub kartą płatniczą za towar w kasie sklepu. 

   KOSZT TRANSPORTU - 0 zł

  2. ZAKUP NA RATY Dzięki współpracy naszej firmy z firmą BGŻ BNP Paribas możecie Państwo w każdym z naszych sklepów zawrzeć umowę ratalną. Jeśli zdecydujecie się Państwo na tę właśnie formę zapłaty prosimy o kontakt z jednym z naszych DORADCÓW lub sklepem.

 

VI. Zakup na raty

 1. Zakupy na raty mogą odbyć się w sklepie (wymagane jest stawienie się klienta wraz z potrzebnymi dokumentami osobiście) wskazanym przez Sprzedawcę lub wybranym przez Klienta podczas składania zamówienia lub online podczas składania zamówienia w eSklepie.
 2. Pełnej informacji o kosztach, oprocentowaniu i rodzaju kredytów udzielają Sprzedawcy.

 

VII. Sposoby płatności - Terminy płatności:

 1. Tradycyjny przelew bankowy.

Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje e-mail z numerem rachunku, na które powinien dokonać przelewu. W przypadku wpływu środków na rachunek AB FOTO Sp. z o.o. Towar zostaje wysłany do Użytkownika lub wskazanego przez niego sklepu AB FOTO. W przypadku braku zapłaty w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia Zamówienie jest anulowane

 1. ON-LINE (przelew bankowy lub płatność kartą).

Po złożeniu Zamówienia Użytkownik zostaje przeniesiony do strony płatności ON-LINE. Operator płatności ON-LINE informuje Użytkownika oraz AB FOTO o wykonanej operacji płatności elektronicznej. Zaksięgowanie środków na koncie AB FOTO może trwać od 20 min do 24h w zależności od banu Użytkownika. Jeżeli po upływie 2 dni na konto AB FOTO nie wpłyną środki zamówienie zostaje anulowane. W przypadku uiszczenia zapłaty towar jest wysyłany do Użytkownika lub kierowany do wybranego przez Użytkownika sklepu AB FOTO.

 1. Za pobraniem (gotówka).

Kurier dostarczający towar z uwagi na brak przenośnych terminali płatniczych przyjmuje wyłącznie zapłatę w gotówce

 1. Raty przez Internet.

Użytkownik wypełnia Wniosek kredytowy. W przypadku przyznania kredytu Usługodawca otrzymuje środki z Banku i wysyła Towar Klientowi

 1. Przy odbiorze (w sklepie stacjonarnym).

Użytkownik może dokonać zapłaty za zamówiony towar w jednej z placówek detalicznych AB FOTO Sp. z o.o. zarówno gotówką jak i kartą płatniczą. Możliwa jest również zapłata mieszana tj gotówka+ karta. W przypadku gdy upłynie czas 3 dni a Użytkownik nie dokona zapłaty i odbioru towaru w wybranym przez siebie sklepie zamówienie zostaje anulowane.

 1. Przedpłata – Paczkomaty INPOST.

Użytkownik definiując formę dostawy jako PACZKOMAT , może dokonać płatności za zamówienie przelewem tradycyjnym, przelewem ON-LINE . Po zaksięgowaniu środków na koncie AB FOTO wysyła towar do wskazanego przez Użytkownika paczkomatu. Towar w paczkomacie oczekuje na odbiór 7 dni. Po tym okresie towar zwracany jest do AB FOTO. W przypadku produktów usługowych, do paczkomatu AB FOTO wysyła produkt po zakończeniu procesu produkcyjnego.

 

VIII. Gwarancja/Rękojmia

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują jemu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy, Ustawy KC.

 1. AB FOTO dostarcza Produkty bez wad.
 2. AB FOTO jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar lub Produkt mają wadę fizyczną lub wadę prawną w zakresie określonym Ustawą KC.
 3. Usługodawca nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze oraz w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
 4. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, można przesłać na adres: AB FOTO Sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie  176, 02-486 Warszawa, budynek Kopernik, 5 piętro. W przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.
 5. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego informujemy, że rękojmia za wady wyłączona jest w przypadku zakupów niekonsumenckich (tzn. - zakupów, gdy wystawiana jest faktura VAT)”
 6. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji zamieszczone są na stronie głównej eSklepu i udzielane są przez doradców AB FOTO.

 

IX. Procedura rozpatrywania reklamacji. 

Niezależnie od tytułu składanej reklamacji AB FOTO do rozpatrzenia reklamacji wymaga dostarczenia reklamowanego towaru/produktu na adres:

AB FOTO Sp. z o.o. PANATTONI PARK WARSAW AIRPORT, UL. NOWA 3, 05-816 OPACZ KOLONIA

lub do dowolnie wybranej przez Użytkownika placówki detalicznej AB FOTO Sp. z o.o. Po otrzymaniu reklamowanego towaru/produktu AB FOTO niezwłocznie prześle go do autoryzowanego serwisu/producenta celem uzyskania profesjonalnej ekspertyzy. Po uzyskaniu od autoryzowanego serwisu/producenta ekspertyzy AB FOTO informuje Użytkownika o statusie reklamacji poprzez e-mail lub inny sposób kontaktu zdefiniowany przez użytkownika w formularzu reklamacyjnym. W przypadku roszczeń z tytuły GWARANCJI, wnosimy aby UŻYTKOWNICY odsyłali bezpośrednio do autoryzowanych serwisów towar/produkty. Pozwoli to Użytkownikowi skrócić czas rozpatrywania reklamacji.

 

X. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą,
  3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
  4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubowne sądu przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartego Ubezpieczenia.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl.

 

XI. Spory

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy AB FOTO a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy AB FOTO a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę AB FOTO.

 

XII. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje).
 3. Klient może zgłaszać Reklamacje na adres: Sklep Internetowy AB FOTO SP. z o.o. Aleje Jerozolimskie  176, 02-486 Warszawa, budynek Kopernik, 5 piętro. Za datę złożenia Reklamacji uznaje się datę jej nadania do Usługodawcy potwierdzoną stemplem pocztowym lub datę jej telefonicznego zgłoszenia.
 4. Klient może złożyć Reklamację w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji.
 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu do Usługodawcy. O wynikach rozpatrzenia Reklamacji Usługodawca niezwłocznie poinformuje Klienta.

 

XIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy kodeks cywilny.
 2. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach eSklepu, składa ofertę zawarcia umowy dotyczącej określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy następuje z chwilą dotarcia do Klienta potwierdzenia przyjęcia przez AB FOTO formularza zamówienia wyrażającego wolę zawarcia umowy.

W kontaktach z Klientem AB FOTO korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon, fax). Wykorzystywane przez AB FOTO numery telefonów i adresy e-mail to:

 1.  
  1. Tel: 509 665 764,
  2. Tel: 665 353 306,
  3. Fax: 22 621 01 33
  4. E-mail: abfoto@abfoto.pl
 2. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez Zamawiającego na stronach internetowych sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje jest zakazane.
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego www.abfoto.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  2. Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
  3. Google Chrome w wersji 12.0.0 i nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies - jedyna której zalecamy do tworzenia AB FOTOKSIĄŻEK,
  4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli,
  5. w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 4. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej http://abfoto.pl/regulamin.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta jakie przysługują jemu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy kodeks cywilny.

 

WAŻNA INFORMACJA

Szanowni Klienci,

 

Sprzedaż profesjonalnych produktów firmy Nikon oferowanych w ramach Selektywnej Dystrybucji w punktach sprzedaży detalicznej firmy AB FOTO Sp. z o.o. jak i w sklepie internetowym www.abfoto.pl, dokonywana jest na zasadach dystrybucji selektywnej tj. wyłącznie na rzecz użytkowników końcowych (bez możliwości wprowadzania zakupionego produktu do dalszego obrotu handlowego przez nabywcę w ramach prowadzonej przez niego działalności). Lista produktów objętych programem Selektywnej Dystrybucji znajduje się w tabelach znajdujących się w niniejszym regulaminie i oznaczonych symbolami SD1 (Selektywna Dystrybucja lista nr 1) oraz SD2 (Selektywna Dystrybucja lista nr 2) .

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy świadczonej na odległość [Pobierz PDF]

Selektywna Dystrybucja lista nr 1 [Pobierz PDF]

Selektywna Dystrybucja lista nr 2 [Pobierz PDF]

 

Sklep może przekazać dane osobowe Konsumenta osobom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy z Konsumentem. Zakres danych będzie zawsze ograniczony do danych niezbędnych do realizacji umowy z Konsumentem. Przekazanie danych nie upoważnia osoby trzeciej do jakiegokolwiek rozporządzania nimi. Dane mogą zostać wykorzystane przez osobę trzecią wyłącznie do czynności niezbędnych do realizacji umowy pomiędzy Sklepem, a Konsumentem.

Sklep może udostępnić dane osobowe na żądanie uprawnionych, na podstawie prawa, organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasze osiągnięcia

 • opineo
 • rzetelna firma
 • certyfikat wiarygodnosci
 • forbes2015
 • forbes2014
 • forbes2013
 • gepard biznesu
 • gazele biznesu
 • szkoly