Regulamin

Zgodnie z zapisami postanowień ogólnych niniejszego Regulaminu, korzystanie, tj. dokonywanie zakupów w sklepie internetowym firmy AB Foto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści tego Regulaminu.

W celu jak najefektywniejszej komunikacji z naszą Firmą zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, do których kontakt znajdziecie Państwo na stronie głównej naszego Sklepu.

W przypadku konieczności złożenia reklamacji dotyczącej funkcjonowania naszego serwisu, prosimy o kontakt z centralą firmy pod numerem 797 971 275 lub drogą elektroniczną: sklep@abfoto.pl.

W przypadku konieczności złożenia reklamacji zakupionego produktu lub usługi prosimy o kontakt z naszymi doradcami (do których znajdziecie kontakt na stronie głównej Sklepu) lub elektronicznie reklamacje@abfoto.pl.

 

RODO

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez Konsumentów (Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta) przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez te podmioty zezwolenia oraz wymogami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administratorem danych jest AB Foto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271999, posiadająca numer NIP 113-26-46-403, REGON 140796039, BDO 000116937, kapitał zakładowy 1.500.000,00 zł opłacony w całości.
 3. Dane osobowe Konsumentów (Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta) są przechowywane na serwerach, zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy eSklepu. Każdy Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta), który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania ich usunięcia. Dokładny opis przetwarzania oraz przysługujących tym podmiotom praw znajduje się w Polityce Prywatności.
 4. Dane osobowe Konsumentów (Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta) są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania usługi oraz przez okres niezbędny do wykonania ciążących na AB Foto sp. z o.o. obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, a w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – przez okres przedawnienia takich roszczeń przewidziany przepisami prawa.
 5. Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
 6. AB Foto sp. z o.o. może przekazać dane osobowe Konsumentów (Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta) osobom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z Konsumentem (Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta). Zakres danych będzie zawsze ograniczony do danych niezbędnych do realizacji umowy z Konsumentem (Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta). Przekazanie danych nie upoważnia osoby trzeciej do jakiegokolwiek rozporządzania nimi. Dane mogą zostać wykorzystane przez osobę trzecią wyłącznie do czynności niezbędnych do realizacji umowy pomiędzy Sklepem, a Konsumentem.
 7. AB Foto sp. z o.o. może udostępnić dane osobowe Konsumentów (Przedsiębiorców na Prawach Konsumenta) na żądanie uprawnionych, na podstawie prawa, organów Państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
 8. Konsumentowi (Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) przysługuje prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie danych osobowych.

 

I Definicje

 1. eSklep – serwis internetowy stanowiący własność spółki AB Foto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271999, posiadającej numer NIP 113-26-46-403, REGON 140796039, BDO 000116937, kapitał zakładowy 1.500.000,00 zł opłacony w całości.
 2. AB Foto sp. z o.o. – AB Foto sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271999, posiadająca numer NIP 113-26-46-403, REGON 140796039, BDO 000116937, kapitał zakładowy 1.500.000,00 zł opłacony w całości.
 3. Konsument – osoba fizyczna korzystająca z eSklepu (i/ lub zawierająca umowę z AB Foto sp. z o.o.) w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową,
 4. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, bez ograniczeń terytorialnych, która po zarejestrowaniu posiada dostęp do Towarów oferowanych przez eSklep.
 6. Doradca – osoba pierwszego kontaktu, tj. handlowiec lub sprzedawca udzielający informacji o Towarze, jego dostępności itp.
 7. Transakcja – wszelkie umowy sprzedaży zawarte pomiędzy Użytkownikami a AB Foto sp. z o.o.,
 8. Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży.
 9. Towar z elementami cyfrowymi – Towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego funkcjonowanie.
 10. Umowa dodatkowa – umowa, która jest powiązana z Transakcją, od której Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) odstępuje, a jednocześnie jej przedmiotem jest świadczenie spełniane przez AB Foto sp. z o.o. lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z AB Foto sp. z o.o.
 11. Asortyment – Towary dostępne w eSklepie.
 12. Regulamin – niniejszy regulamin.

 

II Postanowienia ogólne

 1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, staje się Użytkownikiem poprzez rejestrację na stronie www.abfoto.pl oraz akceptację Regulaminu.
 3. Korzystanie z eSklepu może odbywać się wyłącznie na zasadach określonych w treści Regulaminu.
 4. Administratorem eSklepu oraz Sprzedawcą jest AB Foto sp. z o.o.
 5. Sposób przeprowadzenia Transakcji określa Regulamin.
 6. Na podstawie Regulaminu stroną Transakcji może być tylko Użytkownik.
 7. Po wypełnieniu i przesłaniu do AB Foto sp. z o.o. elektronicznego formularza rejestracyjnego, eSklep przesyła osobie dokonującej rejestracji potwierdzenie dokonania rejestracji. Z chwilą dokonania rejestracji i akceptacji Regulaminu osoba zarejestrowana uzyskuje status Użytkownika.
 8. W eSklepie sprzedawane są Towary fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych oraz zgodne z umową, w zakresie opisu, rodzaju, ilości, jakości, kompletności i funkcjonalności, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi – również co do kompatybilności, interoperacyjności i dostępności aktualizacji, jak również są przydatne do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi (Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta), o którym Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) powiadomił AB Foto sp. z o.o. najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który przedsiębiorca zaakceptował.
 9. Prosimy o każdorazowe sprawdzenie przesyłki przy odbiorze. Powyższe wynika z potrzeby wykazania przewoźnikowi, że szkoda z tytułu uszkodzenia czy kradzieży przesyłki zaistniała w transporcie. Pozwoli to na ułatwienie i przyśpieszenie dochodzenia od przewoźnika roszczeń z tytułu odpowiedzialności za przewożony Towar.

 

III. Odstąpienie od umowy i zasady zwrotu towaru

Odstąpienie od umowy

 1. Konsument lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta, który w eSklepie zawarł umowę sprzedaży może w terminie 14 (czternastu) dni odstąpić od umowy. Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) nie musi podawać przyczyny odstąpienia i nie ponosi kosztów, za wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.
 2. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) powinien złożyć AB Foto sp. z o.o. jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
 3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) może zrealizować poprzez wysłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres: AB Foto sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@abfoto.pl.
 4. AB Foto sp. z o.o. zobowiązuje się niezwłocznie przesłać Konsumentowi (Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysłanego drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@abfoto.pl.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej w eSklepie, Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) może złożyć również korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik pod nazwą "Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy świadczonej na odległość". Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 7. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:
  • Dla umowy, w wykonaniu której AB Foto sp. z o.o. wydał rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności– od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta (Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta) lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik
  • Dla umów sprzedaży obejmujących wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części
  • Dla pozostałych umów – w dniu ich zawarcia
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim AB Foto sp. z o.o. przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. AB Foto sp. z o.o. niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi (Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru.
 10. AB Foto sp. z o.o. dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta), chyba że Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli AB Foto sp. z o.o. nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta (Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta), może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta (Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta (Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. W chwili odstąpienia przez Konsumenta (Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta) od umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta (Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta), jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez AB Foto sp. z o.o. lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z AB Foto sp. z o.o.. Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z wyjątkiem kosztów określonych poniżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią AB Foto sp. z o.o. informuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta (Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta) od umowy sprzedaży.
 12. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta, AB Foto sp. z o.o. zastrzega sobie prawo podjęcia czynności mających na celu ustalenie upewnienie się, czy umowa, od której odstępuje Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta nie miała charakteru zawodowego (wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

 

Zasady zwrotu towaru

 1. Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 2. Prosimy o przesyłanie zwracanych towarów za pośrednictwem DHL, UPS, InPost, Poczty Polskiej S.A. lub innego przewoźnika. Koszt przesyłki uzależniony jest od gabarytu przesyłki i aktualnego cennika przewoźnika, z którym zapoznać się można na stronie internetowej ww. operatora pocztowego.
 3. Prosimy o zwrócenie uwagi, czy wybrana firma kurierska gwarantuje ubezpieczenie przesyłki do wartości zwracanych Towarów.
  Towar powinien być zwrócony na adres:


  MAGAZYN CENTRALNY AB FOTO
  BOXZONE PUCHAŁY, MODUŁ NR 10
  Puchały , ul. Żwirowa 68
  05-090 Raszyn

 4. Jeżeli Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) wykonuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży po zgłoszeniu przez Konsumenta (Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta) żądania rozpoczęcia wykonywania Usługi Dodatkowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy sprzedaży. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie sprzedaży ceny lub wynagrodzenia.
 5. Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) nie ponosi kosztów:
  a) świadczenia usług, za czas do odstąpienia od Umowy sprzedaży, jeżeli:
  AB Foto sp. z o.o. nie poinformował Konsumenta (Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, a także o wzorze formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w Załączniku „ODSTĄPIENIE” do Regulaminu i skutkach jego wykonania
  Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) nie żądał zgodnie z Ustawą spełniania świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży.
  b) dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
  Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży
  Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży w chwili udzielania takiej zgody,
  AB Foto sp. z o.o. nie dostarczył Konsumentowi (Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) potwierdzenia zawarcia Umowy sprzedaży na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia Towaru lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi
 6. Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) ma obowiązek zwrócić Towar AB Foto sp. z o.o. lub przekazać go osobie upoważnionej przez AB Foto sp. z o.o. do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że AB Foto sp. z o.o. zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 7. Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że AB Foto sp. z o.o. nie poinformował Konsumenta (Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy Kredytu reguluje ustawa o kredycie konsumenckim z 12 maja 2011r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1528 ze zm.) ( załącznik „Informacje dot. Odstąpienia od umowy kredytu / rozdział 5).
 9. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi (Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) w odniesieniu do umów:
 • O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta (Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta), który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta (Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
 • W której konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy
 • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
 • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta (Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

 

IV. Rejestracja

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się Regulaminem oraz Polityką Prywatności oraz ich akceptacja.
 2. Użytkownik wypełniając formularz rejestracyjny lub formularz zamówienia oświadcza, że:
  • Jest pełnoletnią osobą fizyczną lub jest osobą fizyczną, która ukończyła 13 rok życia i dokonuje rejestracji konta / zawiera transakcje za zgodą swojego opiekuna prawnego lub jest osobą prawną
  • Podane w nim dane są kompletne i prawdziwe
  • Zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać
  • Zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje jej treść. Ponadto, został poinformowany o danych administratora, zakresie przetwarzanych danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania, podmiotach przetwarzających i przysługujących mu prawach
 3. Użytkownik sklepu samodzielnie ponosi pełną odpowiedzialność za sprzęt, system, oprogramowanie oraz związane z nimi opłaty, konieczne w celu umożliwienia połączenia się, korzystania z Internetu i korzystania ze Sklepu.

 

V. Realizacja transakcji

 1. Poprzez kliknięcie w ikonę "Zatwierdź" znajdującą się w podsumowaniu kasy Użytkownik akceptuje ofertę asortymentu zgodnie z jego opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem.
 2. Wszystkie podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla stron transakcji. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest jego potwierdzenie przez Sprzedającego.
 4. Dowód zakupu (faktura VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki lub wysyłany do klienta pocztą w terminie do 14 dni.
 5. Sprzedawca wystawia faktury wyłącznie imienne bądź na firmę.
 6. W przypadku zakupu dokonanego "na firmę" Sprzedawca może poprosić o wcześniejsze przesłanie upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 7. W przypadku sprowadzenia nietypowego towaru na indywidualne zamówienie, AB Foto sp. z o.o. uprawnione jest do żądania zapłaty zaliczki na poczet ceny.
 8. Czas realizacji zamówień co do zasady wynosi 1-3 dni robocze od chwili jego opłacenia. Termin ten nie jest jednak krótszy niż 24 godziny (pod warunkiem, że zamówiony produkt z odbiorem osobistym w sklepie jest na stanie magazynowym danego sklepu). W okresie przedświątecznym czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu o kolejne 1-2 dni robocze.
 9. W przypadku zamówienia sprzętu na specjalne zamówienie Kupującego termin realizacji zamówienia podawany (ustalany) jest indywidualnie.
 10. Czas realizacji usług fotograficznych wynosi od 7 do 10 dni roboczych. W okresie przedświątecznym czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o kolejne 2-3 dni robocze.
 11. W sieci salonów AB Foto płatności za zamówiony towar można dokonać na kilka sposobów:
 • PRZELEWEM NA KONTO - Wpłaty prosimy dokonać na konto:
  Bank Handlowy w Warszawie S.A. o numerze: 77 1030 1508 0000 0008 1651 8008, a w polu "tytuł wpłaty" prosimy umieścić numer zamówienia oraz nazwisko i imię wpłacającego

 • ZA POŚREDNICTWEM PŁATNOŚCI ON-LINE gdzie można skorzystać z formularza płatności bankowej lub wykorzystując kartę płatniczą (Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

  KOSZT TRANSPORTU - PONIŻEJ 1000 zł - 12 zł , POWYŻEJ 1000 zł - 0 zł (nie dotyczy działu "OGRÓD I WARSZTAT” oraz „TELEWIZORY OD 50” ").

  KOSZT TRANSPORTU - dla produktów z działu "OGRÓD I WARSZTAT" - 12 zł
  Koszty transportu ustalane są w trakcie indywidualnych zamówień. Link do opisu kosztów dostawy zamówienia złożonego w sklepie www.abfoto.pl - https://abfoto.pl/dostawa/
 • ZAKUP NA RATY Dzięki współpracy naszej firmy z Santander Consumer Bank, Bankiem BNP Paribas oraz Bankiem Crédit Agricole możecie Państwo w każdym z naszych sklepów zawrzeć umowę sprzedaży ratalnej. W przypadku wyboru właśnie tej formy zapłaty, prosimy o wcześniejszy kontakt z jednym z naszych DORADCÓW lub bezpośrednio ze Sklepem.

  Konsument jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z AB Foto sp. z o.o. bez względu na liczbę wynikających z niej płatności przekracza 20.000 zł lub równowartość tej kwoty przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

 

VI. Zakupy na raty

 1. Zakupy na raty mogą odbyć się w sklepie (wymagane jest stawienie się klienta wraz z potrzebnymi dokumentami osobiście) wskazanym przez Sprzedawcę lub wybranym przez Klienta podczas składania zamówienia lub online podczas składania zamówienia w eSklepie.
 2. Pełnej informacji o kosztach, oprocentowaniu i rodzaju kredytów udzielają Sprzedawcy.

 

VII. Sposoby płatności - Terminy płatności

 1. Tradycyjny przelew bankowy
  Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje e-mail z numerem rachunku, na które powinien dokonać przelewu. W przypadku wpływu środków na rachunek AB Foto sp. z o.o. Towar zostaje wysłany do Użytkownika lub wskazanego przez niego sklepu AB Foto. W przypadku braku zapłaty w terminie 3 dni od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostaje anulowane.
 2. ON-LINE (przelew bankowy lub płatność kartą)
  Po złożeniu Zamówienia Użytkownik zostaje przeniesiony do strony płatności ON-LINE. Operator płatności ON-LINE informuje Użytkownika oraz AB Foto o wykonanej operacji płatności elektronicznej. Zaksięgowanie środków na rachunku bankowym AB Foto może trwać od 20 min do 24h w zależności od Banku Użytkownika. Jeżeli po upływie 2 dni na konto AB Foto nie wpłyną środki, zamówienie zostaje anulowane. W przypadku uiszczenia zapłaty towar jest wysyłany do Użytkownika lub kierowany do wybranego przez Użytkownika sklepu AB Foto.
 3. Raty przez Internet
  Użytkownik wypełnia Wniosek kredytowy. W przypadku przyznania kredytu, AB Foto sp. z o.o. otrzymuje środki z Banku i wysyła Towar Klientowi.
 4. Przedpłata – Paczkomaty INPOST
  Użytkownik definiując formę dostawy do paczkomatu, może dokonać płatności za zamówienie przelewem tradycyjnym lub przelewem ON-LINE . Po zaksięgowaniu środków na koncie AB Foto wysyła towar do wskazanego przez Użytkownika paczkomatu. Towar w paczkomacie oczekuje na odbiór 2 dni. Po tym okresie towar zwracany jest do AB Foto. W przypadku produktów usługowych, do paczkomatu AB Foto wysyła produkt po zakończeniu procesu produkcyjnego. W okresie epidemii / zagrożenia epidemicznego Kupujący powinien zapoznać się z wymogami właściciela paczkomatu i sprawdzić, jak długo paczka przetrzymywana jest w paczkomacie.

 

VIII. Terminy składania zamówień i czas dostawy

 1. Przy wyborze metody płatności i dostawy TPAY – INPOST.
  Zamówienie złożone do godz. 12:30 zostanie nadane w przeciągu 1-3 dni roboczych.
 2. Przy wyborze metody płatności i dostawy TPAY, DHL.
  Zamówienie złożone do godz. 12:30 zostanie nadane w przeciągu 1-3 dni roboczych.
 3. Przy wyborze metody płatności i dostawy TPAY – DTS.
  Zamówienie złożone do godz. 12:30 zostanie nadane w przeciągu 1-3 dni roboczych.
 4. Przy wyborze zamówienia – odbiór w sklepie stacjonarnym – opłacone TPAY i zamówienie jest w magazynie centralnym – DHL.
  Zamówienie złożone do godz. 16:00 zostanie nadane w przeciągu 1-3 dni roboczych.

 Uwaga: w niektórych przypadkach z przyczyn od nas niezależnych czas dostawy może ulec zmianie, o czym niezwłocznie klientów informujemy.

 

IX. Gwarancja/Rękojmia

  1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta (Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta), które przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. AB Foto dostarcza Produkty bez wad.
  3. AB Foto jako sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar lub Produkt mają wadę fizyczną lub wadę prawną, określoną w Kodeksie Cywilnym.
  4. AB Foto nie jest gwarantem Towarów. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Towary (Gwarancja) jej warunki są udostępniane przy Towarze oraz w Sklepie Internetowym. Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Towaru.
  5. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, można przesłać na adres: AB Foto sp. z o.o. Panattoni Park Warsaw Airport ul. Nowa 3,05-816 Opacz Kolonia

 

UWAGA z dniem 30.10. 2023 następuje zmiana adresu do wysyłki reklamowanych towarów. Reklamacje prosimy kierować na adres:


MAGAZYN CENTRALNY AB FOTO
BOXZONE PUCHAŁY, MODUŁ NR 10
Puchały , ul. Żwirowa 68
05-090 Raszyn

 

 1. W przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji, zgłoszenia należy także dokonać bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym Towaru.
 2. Termin na poinformowanie Konsumenta (Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta) o rozstrzygnięciu reklamacji złożonej z tytułu rękojmi wynosi 14 dni. W przypadku braku jakiejkolwiek odpowiedzi AB Foto po upływie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji uznaje się, że AB Foto uznał reklamację.
 3. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego informujemy, że rękojmia za wady wyłączona jest w przypadku zakupów niekonsumenckich (tzn. - zakupów, gdy wystawiana jest faktura VAT)”. Zastrzeżenie to nie dotyczy umów z osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, gdy umowy te są bezpośrednio związanymi z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadają charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji zamieszczone są na stronie głównej eSklepu i udzielane są przez doradców AB Foto.

 

X. Procedura rozpatrywania reklamacji

 1. Niezależnie od tytułu składanej reklamacji AB Foto do rozpatrzenia reklamacji wymaga dostarczenia reklamowanego towaru/produktu na adres:


  MAGAZYN CENTRALNY AB FOTO
  BOXZONE PUCHAŁY, MODUŁ NR 10
  Puchały , ul. Żwirowa 68
  05-090 Raszyn

   

  lub do dowolnie wybranej przez Użytkownika placówki detalicznej AB Foto sp. z o.o. Konsument (Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta) obowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy Towar na własny koszt. Po otrzymaniu reklamowanego Towaru AB Foto sp. z o.o. niezwłocznie prześle go do autoryzowanego serwisu/producenta celem uzyskania profesjonalnej ekspertyzy. Po uzyskaniu od autoryzowanego serwisu/producenta ekspertyzy, AB Foto sp. z o.o. informuje Użytkownika o statusie reklamacji drogą elektroniczną (na wskazany przez Użytkownika adres e-mail) lub inny sposób kontaktu, zdefiniowany przez Użytkownika w formularzu reklamacyjnym.
 2. W przypadku roszczeń z tytułu Gwarancji, Użytkownicy obowiązani są przesłać Towar bezpośrednio do autoryzowanych serwisów Towaru. Pozwoli to Użytkownikowi skrócić czas rozpatrywania reklamacji.

 

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a AB Foto sp. z o.o.
  • Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a AB Foto sp. z o.o., korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich)
  • Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubowne sądu przy Rzeczniku Ubezpieczonych z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartego Ubezpieczenia
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Internetowymi: www.uokik.gov.pl i www.rzu.gov.pl.

 

XII. Spory

 1. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy AB Foto, a Konsumentem (Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy AB Foto a Klientem niebędącym Konsumentem (Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta) strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki AB Foto sp. z o.o.

 

XIII. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu

 1. AB Foto sp. z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej.
 2. AB Foto sp. z o.o. zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Klientów.
 3. Klient może powiadomić AB Foto sp. z o.o. o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu (Reklamacje).
 4. Klient może zgłaszać Reklamacje na adres: Sklep Internetowy AB Foto sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa, budynek Kopernik, 5 piętro. Za datę złożenia Reklamacji uznaje się datę jej nadania do AB Foto sp. z o.o. potwierdzoną stemplem pocztowym lub datę jej telefonicznego zgłoszenia.
 5. Klient może złożyć Reklamację w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym AB Foto sp. z o.o. niezwłocznie powiadamia Klienta, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Klienta roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. W Reklamacji Klient powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez AB Foto sp. z o.o. w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu do AB Foto sp. z o.o.. O wynikach rozpatrzenia Reklamacji AB Foto sp. z o.o. niezwłocznie poinformuje Klienta.

 

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 2. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach eSklepu, składa ofertę zawarcia umowy dotyczącej określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Zawarcie umowy następuje z chwilą dotarcia do Klienta potwierdzenia przyjęcia przez AB Foto formularza zamówienia wyrażającego wolę zawarcia umowy.
 3. W kontaktach z Klientem AB Foto korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon). Wykorzystywane przez AB Foto numery telefonów i adresy e-mail to:
  • Tel: 797 971 275, pon-pt 10:00-17:30
  • E-mail: sklep@abfoto.pl
  • E-mail: reklamacje@abfoto.pl
  • E-mail: allegro@abfoto.pl
 4. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez Zamawiającego na stronach internetowych sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje jest zakazane.
 5. Korzystanie ze sklepu internetowego www.abfoto.pl możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • Przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies
   Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies
  • Google Chrome w wersji 12.0.0 i nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, JavaScript i cookies - jedyna której zalecamy do tworzenia AB FotoKSIĄŻEK
  • Minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
  • W przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe Acrobat Reader
 6. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej http://abfoto.pl/regulamin.
 7. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 1 stycznia 2021 r.
 8. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta (Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta), jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy kodeks cywilny.

  

Pliki do pobrania

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy świadczonej na odległość [Pobierz PDF]

Selektywna Dystrybucja lista nr 1 [Pobierz PDF]

Selektywna Dystrybucja lista nr 2 [Pobierz PDF]

Sklep może przekazać dane osobowe Konsumenta osobom trzecim wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy z Konsumentem. Zakres danych będzie zawsze ograniczony do danych niezbędnych do realizacji umowy z Konsumentem. Przekazanie danych nie upoważnia osoby trzeciej do jakiegokolwiek rozporządzania nimi. Dane mogą zostać wykorzystane przez osobę trzecią wyłącznie do czynności niezbędnych do realizacji umowy pomiędzy Sklepem, a Konsumentem.

Sklep może udostępnić dane osobowe na żądanie uprawnionych, na podstawie prawa, organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium